Loading...

Általános Szerződési feltételek


ÁSZF - Általános Szerződési FeltételekWeb-, IceCast Rádió-, Domain regisztráció-eladása-átregisztrációja, Virtuális (VPS) Szerverek viszonteladására, Dedikált szerverek értékesítésére, Weblapok-Portálok fejlesztésere vonatkozó Általános Szerződési Feltételei


• A szolgáltató neve, és elérhetőségei

Neve: Békés Computer (továbbiakban: szolgáltató )
Elérhetőség: Email: krisztian.nagy@bekescomputer.hu
URL: https://bekescomputer.hu
Adószám: 57475882-2-36
Vállalkozói azonosító: 56106123
Cím: 5052, Újszász, Abonyi út 20.

• Hatályos jogszabályok

• Eht.: 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
• Efsz.: 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlései
előfizetői szerződésekre, és azok megkötésére vonatkozó részletes szabályokról • Akr.: 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól
• Avtv.: 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
• Szh.: 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól
• Kra.: 55/2007(V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról
• Fvt.: 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
• Tszr. („Rendelet”): 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről
• Ptk. 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv)

Eladó definiálása

Az OrszággNET Kft. szolgáltató , a lejjebb felsorolt szolgáltatásokat nyújtja a teljesség igényével. A szolgáltató felelősséget vállal szolgáltatásának minőségéért, illetve a lent felsorolt szolgáltatásokra pénz visszafizetési garanciát vállal. A szolgáltatót az általa nyújtatott és ügyfeleinek kiadott szolgáltatások után felelősséget nem vállal (SPAM levelek küldése, webes alkalmazások útján, a kiadott/bérbe adott tárhelyekről, Illegális tartalmak fellelhetősége a tárhelyeken, illetve a nem legálisan bejelentett Rádió állomások használatáért). Ezen felelősségek az ügyfeleket (továbbiakban: bérlőket) terheli.

Szolgáltatások Pénz visszafizetési garancia Ideje
——————————————————————————————————-
1. Web Hoszting igen --- 1. hónap
4. IceCast Rádió Szerver igen --- 1. hónap
5. VPS --- nem
6. Dedikált Szerver bérlése --- nem
7. Domain eladás/regisztráció --- nem
8. Weblap tervezés --- nem
9. Domain Átregisztrálás (Sikertelen átregisztrálás esetén) --- nem

• Vevő definiálása

A vevőnek ( továbbiakban: bérlő ) jogában áll, pénzéért, minőségi szolgáltatást kapnia, melyet ellenszolgáltatásként megfizet a szolgáltatónak. Ezeken felül joga van, a zavartalan, folyamatos szolgáltatás igénybevételére, a garantált sávszélességek kihasználására, a szolgáltatások maximális keretének kihasználásra. Lehetősége és joga van a bérlőnek csomagjainak bővítésére vagy csökkentésére. A bérlő felelősséget vállal az általa bérelt szolgáltatások legalitásáért. A bérlő kötelessége a különféle jogszabályok tiszteletben tartása, és azok betartása. A bérlő vállalja, hogy amennyiben jogellenes cselekményt követ el (SPAM levelek küldése, nem jogtiszta szoftverek publikálása, értékesítése, illegális média sugárzása), az esetben a szolgáltató felé benyújtott jogi felelősség vállalás a jogvédő és média hivatalok felől, és mindezek mellett a hírközlési Magyarországi, vagy nemzetközi hatóságának bejelentése alapján, a beazonosított tárhelyet igénylő bérlő felelősségét terheli. A bérlő köteles ezen felelősséget elvállalni, és nem terhelheti, nem ruházhatja át a szolgáltatóra, amennyiben, ez a bérlő saját hibájából származik. A bérlő köteles a megküldött büntetés megfizetésére, jogerős határozat végrehajtására.

2. Az előfizetői jogviszony létrejötte


2.2.1.
A bérlő a szerződésben és az ÁSZF-ben illetve az attól elválaszthatatlan mellékleteiben foglaltakat elfogadja, és a szolgáltató felé, a szerződésben megkötetett díjakat megfizeti.

2.2.2.
Az előfizetői szerződésben a felek megállapodnak, hogy a szolgáltató a megfizetett, szolgáltatást nem szüntetheti meg hamarabb illetve az előfizetés idejére nem korlátozza. Ez alól kivételt képez a majd lentebbi pontokban megfogalmazott rendkívüli felmondás.

2.3.
Az előfizetői szerződés megkötésének korlátai

A szolgáltató jogosult az előfizető szerződés megkötését indokolatlanul megtagadni. A szolgáltató az előfizetői szerződés megszűnését követően, csak akkor köt újra szerződést előfizetővel, ha nincs kint lévő díjtartozása, vagy szerződésének megszűnésének oka a szerződésben megfogalmazott szabályok, egyszeri vagy többszöri megszegése miatti felmondás volt. Amennyiben a fentiek ellenére, megtévesztés, tévedés illetve adminisztrációs hiba miatt újra létrejönne az előfizető szerződés, szolgáltató, amennyiben ezt észreveszi, jogában áll azonnali hatállyal megszüntetni. Bérlő a szolgáltatást igénybe vett időre kialakult díjtartozást számla ellenében köteles megtéríteni szolgáltatónak.

2.4.
Az előfizetői jogviszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötésével (valamint az Békés Computer online rendszeren keresztül ráutaló magatartással)

2.4.1.
Az előfizetői jogviszony szóbeli és rámutató magatartással az alábbi módokon jöhet létre:

• A best.hosting.planet Skype címen tett írásos vagy szóbeli (VoIP) hívás által,
• Az Békés Computer Online rendszerben történt belépéssel
• E-mailben leadott rendeléssel (support@bekescomputer.hu, krisztian.nagy@bekescomputer.hu)

2.4.2.
A Békés Computer online rendszerében történő regisztrációval történő szerződéskötéshez, elsőként regisztrálni kell Magát az online rendszerben (díjmentes).

2.4.3.
A szolgáltatóval csak a 14. életévét betöltött személy köthet érvényes előfizetői szerződést.

2.4.4.
A bérlő a szóbeli és a rámutató magatartással történő szerződéskötés folyamán nyújtott tájékoztatást követően, beleegyezését adja, hogy a szerződéskötéssel egy időben a szolgáltató a szolgáltatást azonnal megkezdi.

3. Webhosting Tárhely szolgáltatás3.1.
A Szolgáltatás árszabását, a 2.-es melléklet tartalmazza. Az árváltozás jogát, és a Szolgáltatások megnevezésének, illetve mennyiségének bővítésének jogát a Szolgáltató fenntartja. A szerződés azonnal megszűnik, ha a Szolgáltató felé érkező bejelentés illegális anyag tárolásáról, és ezen bejelentésről értesítést kiküldve a Megrendelő felé, nem távolítja el a szerverről. Ha a szerveren indokolatlanul magas terhelést idéz elő oldalával, akár hibás kód, akár más kifolyó okból.

4. IceCast rádió szerver szolgáltatás:4.1.
A Szerver Szolgáltatás egy Linux Alapú Zárt forráskódú Rádió Szerver programmal történik, a CentovaCast-al. A szervert a Megrendelő kérelme alapján, illetve az aktuális csomag lista alapján a Szolgáltató felkonfigurálja, és 160 kb/s-os stremet sugároz AutoDj esetén illetve 100 Mbit/s-os vonalon keresztül engedi az adás sugárzást. Az AutoDj illetve a Stream Szerver típusairól, és árairól a https://bekescomputer.hu/radio_szerver link ad felvilágosítást. Az árak és a kategóriák módosításnak jogát a Szolgáltató fenntartja. A Megrendelő felelősséget vállal az Ő általa sugárzott műsorért, illetve a szerveren tárolt média anyagért. Legális Rádióhoz a kapcsolatot fel kell venni a MAHASZ, ProArt, EJI és az Artisjus jogvédő szervezetekkel, ielletve a nemzetközi jogvédő szervekkel amennyiben nem Magyarországon kívánja bejelenteni rádióját. Jogi felelősség a szolgáltatót nem terheli.

5. Vegyes rendelkezések5.1.
A Szolgáltató és a Megrendelő kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből fakadó szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

5.2.
A Szolgáltató vállalja, hogy az általa szerződésben meghatározott alapszolgáltatást 99 %-os rendelkezésre állás mellett biztosítja. A Szolgáltató jogosult havonta legfeljebb 90 perc üzemszünet beiktatására a szükséges karbantartási munkálatok elvégzésére. Az így kiesett időtartam nem csökkenti a garantált rendelkezésre állást. Amennyiben ez munkanapra esik, köteles ezt legalább 3 munkanappal előre írásban (e-mail, fax, posta) az előfizető felé jelezni.

5.3.
A tárterületen elhelyezett adatok tartalmáért, a Megrendelőnek a magyar és/vagy a nemzetközi jogszabályokat sértő tevékenységéért a Szolgáltató felelősséget nem vállal, ez kizárólag Megrendelő felelőssége.

5.4.
A Szolgáltató fenntartja magának az árváltoztatás jogát, amely azonban a már megkötött, határozott időre szóló szerződésekre nem vonatkozik. Határozatlan időre szóló szerződés esetén pedig a Szolgáltató az árváltozást megelőzően a Megrendelőt értesíteni köteles (email vagy hagyományos levél útján).

5.5.
A Felek jogvitát polgári eljárás keretében érvényesíthetik olyan módon, hogy a Budapesti Fővárosi Bíróságnál keresetlevelet nyújtanak be. Jogvita esetén a Magyar Köztársaság törvényei és jogszabályai az irányadók.

5.6.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó szabályai az irányadók. A Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

6. Vis Major6.1.
Egyik fél sem felelős a Szerződésben foglaltak nem vagy hibás teljesítésért, amennyiben azt Vis Major esemény okozza. Minkét fél haladéktalanul köteles értesíteni a másik felet az esemény bekövetkeztét követően. Az esemény időtartama alatt a Szolgáltatási Szerződés szünetel.
Vis major esemény: Az érintett fél érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény, így például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, sztrájk, vagy hasonló munkabeszüntetés.

7. Termék és szolgáltatás megrendelési feltételek, meghiúsulási kötbér, visszakapcsolási díj7.1.Megrendelés gomb

A Békés Computer által üzemeltetett oldalon a Megrendelés gomb lenyomásával, és rendelési kérelmének elküldésével, a megrendelőt fizetési kötelezettség terheli. A rendeléstől számított max 12 órán belül kap egy visszaigazoló email-t melyben megkapja a befizetés módját, összegét, és feltételeit. Amennyiben a megfizetés 48 órán belül nem történik meg, abban az esetben, alkalmankénti 5000 HUF + ÁFA meghiusulási kötbért köteles előfizető megfizetni, a kiállított adatok alapján. Weblap tervezés esetén , amennyiben megrendeli előfizető, de nem fizeti ki, abban az esetben 100%-os meghiusulási kötbért számolunk fel, mely a korábban egyeztetett díj teljes mértékét lefedi. Szolgáltató anyagi kintlévőségének követelését, ügyvédi és behajtó iroda segítségével fogja végrahajtani.

7.2. Megrendelés és Szerződés kötés

A weboldalon kezdeményezett megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak és a távollévők közötti kereskedelmi szabályok megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik. A termékek és szolgáltatások értékesítője a Békés Computer és az értékesítéssel megbízott partnercégei fenntartják maguknak a jogot, hogy bizonyos megrendeléseket, indoklás nélkül pl. versenyérdek ütközés miatt elutasítsanak. Ezen döntés jogát az üzemeltető fenntartja, a törlés ellen semmilyen jogorvoslattal vagy kártérítéssel élni nem lehet, a felhasználó ennek ismeretében jelentkezik az adatbázisba.

7.3. Szolgáltatás megrendelése, meghiúsulási (lemondási) kötbér

A megrendelést a MEGRENDELÉS gomb lenyomásával, és adatainak elküldésével kezdeményezi. Erről hamarosan a megadott email címre egy számlabekérőt kap, mely tartalmazza az utalás módját, értékét, és megfizetés fajtáját. A feltüntetett összeget megrendelő köteles legkésőbb 48 órán belül rendezni. Amennyiben a megadott határidőn belül a számlánkon nem jelentkezik a szolgáltatás ellendíjja, abban az esetben minden előzetes figyelemzetetés nélkül, a rendelést töröljük, és postára adjuk ameghiúsulási kötbért. A tartozás meg nem fizetéser esetén, szolgáltató 8 napon belül átadja egy ügyvédnek, aki behajtón keresztül jogi úton rendezi a kintlévőség behajtását, illetve ebben az esetben ezen költésgek, előfizetőt / rendelőt terhelik. Amenyniben 12 órán belül nem kapja meg számlabekérőnket abban az esetben ügyfélszolgálatunkon kell érdeklődni:
- Email: krisztian.nagy@bekescomputer.hu
- Telefon:
+36 30 458 34 30 - Nagy Krisztián


7.4. Visszakapcsolási díj

Amennyiben előfizető szolgáltatása felfüggezstésre kerül fizetési késedelem miatt, abban az esetben a szolgáltatás visszakapcsolásáért, előfizető alkalmanként 8.000 HUF + ÁFA megfizetése köteles / előfiztetői csomag.

Érintett szolgáltatások:
- Web Hosting
- Rádió Hosting
- VPS Hosting
- Bér Szerver
- Egyéb Webes oldalak üzemeltetése


8. SPAM (kéretlen reklámlevelek) büntetéseSzervereinken szigorúna tilos minden féle SPAM tevékenység. Amennyiben előfizetőre bizonyítható módon rámondható szolgáltató vagy egyéb hatósági szerv által a SPAM vélt tevékenysége, abban az esetben a bírság teljes költsége előfizetőt teheli, melyet akár peres úton is szolgáltató behajthatja.

A SPAM-elésért járó költségek:

- Alkalmanként 50.000 HUF + ÁFA megfizetése, vagy egyéb valutában az aktuális árfolyamközép alapján meghátorzott díj tétel
- A büntetés teljes díja, melyet a kérvényező jogi, vagy hatósági szerverv kiszab
- A SPAM listára való felkerülsé esetén a SPAM lista levételének díjának teljes megfizetése

Megfizetését előfizető klöteles legkésőbb 8 munkanapon belül rendezni, melyről szolgáltatótól számlát kap. Amennyiben 8 munkanapon belül nem rendezi tartozását, szolgáltató ügyvédhez fordulva, bahjtási kérvényt kezdeményez előfizető ellen, melyet már így végrehajtó felé lesz köteles előfizető megfizetni.

9. Szerződés megszűnése9.1. Normál szerződés megszűnése

Normál esetben előfizető elsődlegesen jelzi szolgáltató felé, szolgáltatásának megszűnési kérelmét, akár Skype, akár email módján, melyről szolgáltató előfizető címére (email) kiküldi a megszűnési nyilatkozatot, melyet kinyomtatva aláírva köteles előfizető megküldeni szolgáltató részére. Amennyiben a szolgáltatás megszűnése hűségidőn belül történik, abban az esetben előfizető köteles a hátralékot megfizetni, illetve 14.000 HUF + ÁFA kötbért megfizetni. A megfizetést 8 munkanapon belül előfizetőnek rendeznie kell.

9.2. Rendkívüli szerződés megszűnsése

Abban az esetben, ha előfizető ellen eljárás indul, vagy többszöri gondok fordulnak elő előfizetővel, illetve számlatartozás miatt szolgáltatás megszűnése kezdeményeződik, akkor előfizető köteles, tartozását, hátralékát, és 14.000 HUF kötbért megfizetni szolgáltató felé. A megfizetést 8 munkanapon belül előfizetőnek rendeznie kell.

10. Elállási jogA távollévők közötti kereskedésre vonatkozó 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet értelmében a Vásárló indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, a megrendelt termék kézhezvételtől számított 8 munkanapon belül. Figyelem, ez a határidő jelenleg 8 nap, amely a jogszabályok változása folytán bármikor változhat. Szolgáltatónak nem áll módjában visszavásárolni a terméket a következő kategóriákban: Domain szolgáltatás, VPS szologáltatás, Bérszerver. Nem lehet élni az elállási joggal: a teljesen egyedi, kifejezetten a vevő egyedi kérésére és megrendelésére készített termék esetén (a vevő részére gyártott bármely egyedi árucikk), továbbá a 17/1999. (II./5.) számú, a távollévők között kötött szerződésekről szóló Kormányrendelet 5 paragrafusába tételesen felsorol minden olyan esetben, amikor a Vásárló nem élhet az elállási jogával.

11. HírlevélA Szolgáltató jogosult a felhasználó részére annak kérését követően hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a felhasználó a regisztrációkor a megfelelő adatai megadásával ehhez előzetesen, egyértelműen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a felhasználó által az önkéntes regisztrációkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott és kezelni kért személyes adatok valósak, illetőleg helytállóak. A felhasználó az önkéntes hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszavonást követően a felhasználó részére több hírlevelet illetőleg egyéb reklám levelet nem küld, továbbá törli a felhasználó adatait a hírlevélre önkéntesen feliratkozott felhasználók adatai közül.

12. KockázatSzolgáltató szolgáltatásait igénybe vevő felhasználók tudomásul veszik, hogy az adattovábbítás folyamán adatok elveszhetnek, megsemmisülhetnek, esetleg illetéktelen kezekbe kerülhetnek, valamint az Internet nyilvános jellegéből adódóan idegen behatolások történhetnek a rendszerbe, így a felvitt adatok (személyes adatokat is beleértve) illetéktelen kezekbe kerülhetnek. Ilyen esetekben Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, ez irányú kockázattal a felhasználó tisztában van, és ezt a kockázatot a szolgáltatás igénybevételekor vállalja. Szolgáltató természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságban legyenek, tárhelyét és weblapját szakemberek kezelik és a rendszereket rendszeresen frissítik. Az adatokat harmadik félnek Szolgáltató önszántából nem adja ki – kivéve a hatóságoknak, ha arra megfelelő felhatalmazásuk vagy engedélyük van.

11. A Szolgáltató által nyújtott ügyfélszolgálati tevékenységekA Szolgáltató kötelezettséget vállal a Megrendelővel szemben, hogy az általa igénybevett szolgáltatásnak megfelelően, illetve a felmerülő kérdésekkel kapcsolatban az alábbi ügyfélszolgálati tevékenységeket biztosítja:

11.1. Elektronikus levelezésen keresztüli ügyfélszolgálat
A hét minden napjára vonatkozóan biztosított 24 órás ügyelet, mely keretében a Szolgáltató vállalja, hogy a megkereséstől számítva egy napon belül reagál. Az ügyelet kizárólag az emailes megkeresésekre vonatkozik! Az ügyfélszolgálat elérhetősége: support@bekescomputer.hu
11.2. Általános telefonos ügyelet
Kizárólag munkaidőben, reggel 9 és este 17 között bárki által hívható ügyfélszolgálat, mely elsősorban az általános tájékoztatás nyújtását szolgálja Megrendelők és érdeklődők részére. Telefonszám: +36 30 458 3430 vagy +36 30 159 0697
11.3 Technikai ügyelet
24 órás telefonos ügyelet, mely a Megrendelőnél felmerülő problémák mielőbbi megoldására üzemel. A technikai ügyelet keretében sikertelen hívás esetén a Megrendelőnek lehetősége van hangpostán üzenetet hagyni, mellyel kapcsolatban a Szolgáltató vállalja a mielőbbi feldolgozást és visszahívást. Telefonszám: +36 30 159 0697
11.4. GDPR adatigénylés
Ügyfeleink jogos érdek alapján történő adatigényléséhez szükséges ügyfélazonosítás céljából az adatigénylőket a következő címen: 5720 Sarkad, Árpád utca 21. munkanapokon 10:00 és 17:00 között fogadjuk. Az ügymenet gyorsítása érdekében kérjük előzetesen telefonon időpontot egyeztetni szíveskedjen.


12. Számlatartozás esetén12.1.
Számlatartozás fennállása esetén, ha a Megrendelőnek 30 napot meghaladó tartozása van, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő bármely szolgáltatását korlátozza. A korlátozás mértékét a Szolgáltató határozza meg a számlatartozás függvényében. Abban az esetben, ha a Megrendelő a fizetési felszólítás ellenére sem egyenlíti ki tartozását, a Szolgáltató jogosult az adott szolgáltatást azonnali hatállyal üzemen kívül helyezni - a tartozás kiegyenlítéséig. Az ilyen okból keletkezett leállás időtartamára változatlan szolgáltatási díj fizetendő.
12.2.
A Megrendelővel kötött egyedi szerződésben, a Megrendelő tulajdonában és a Szolgáltató szervertermében elhelyezett Szerverre alapított zálogjog alapján a zálogtárggyal való felelősség terjedelme kiterjed a Megrendelő részéről meg nem fizetett szolgáltatási díjra, a követelés és a zálogjog érvényesítésének költségeire, továbbá a zálogtárgyra fordított szükséges költségekre is.
12.3.
Számlatartozás esetén a Szolgáltató jogosult a követelést engedményezni, másra átruházni. A követelés átruházása esetén Szolgáltató köteles a Megrendelőt 3 napon belül értesíteni az új jogosult kilétéről, az engedményezett követelés pontos összegéről, az engedményezett összeg alapjául szolgáló havi díjak pontos kimutatásával. Az engedményezés, azaz a Megrendelő részéről fennálló tartozás követelési jogának átadásáról szóló értesítés kézhezvételét követően Megrendelő nem a Szolgáltató, hanem az engedményes részére köteles teljesíteni a kimutatásban szereplő számla tartozását. A követelés átszállásával a zálogjog is átszáll az új jogosultra.

13. Szerződés időtartama, módosítása, felmondása13.1.
A felek a szerződést határozatlan időre kötik. Határozott idejű szerződés kötésére egyedi megállapodás esetén van lehetőség.
13.2.
A Szolgáltató jogosult a szerződést egyoldalúan is módosítani olyan esetekben, amikor a Szolgáltatón kívül álló okokból bizonyos költségek (például áramdíjak, internetkapcsolat költségei) jelentős mértékben emelkednek. Ekkor a Szolgáltató levélben vagy emailben értesíti a Megrendelőt a módosítani kívánt feltételekről. Ha a Megrendelő a tájékoztatást követő 30 napon belül nem tesz észrevételt vagy emel kifogást, akkor ez a módosítások automatikus elfogadásának minősül. Ha a Megrendelő nem tartja elfogadhatónak az új feltételeket és ezt 30 napon belül jelzi, akkor szerződését feltétel nélkül felbonthatja.
13.3.
A korábban megkötött határozott idejű szerződések tekintetében az árakról és azok alakulásáról az egyéni szerződések rendelkeznek.
13.4.
A korábban felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban a Szolgáltató vállalja, hogy a lejáratot megelőzően, a lejárat napján, valamint a lejáratot követően, a 7. pontban meghatározottak szerint tájékoztatja a Megrendelőt a szolgáltatás lejártáról és felhívja figyelmét a következő időszaki teljesítésre. A kiküldött email figyelmen kívül hagyása nem vonja maga után a fizetési kötelezettség törlését. A Megrendelő felelőssége olyan elérhetőséget megadni, melyet rendszeresen figyelemmel követ. Amennyiben olyan email címet, telefonszámot, egyéb elérhetőséget ad meg, melyen nem elérhető, nem ellenőrzi, nem mentesül a fizetési kötelezettség alól.
13.5.
A Megrendelő, függetlenül a szerződés időtartamától, bármikor, feltételek nélkül felmondhatja a szerződést. Meghatározott időre szóló szolgáltatás határidő előtti felmondása esetén a Szolgáltatót semmilyen visszafizetési kötelezettség nem terheli, a Megrendelő nem kérheti a szolgáltatási díj hátralevő idővel arányos csökkentését.
13.6.
A számla kiállítása után a számlázási adatok módosítására kizárólag módosítási díj ellenében van lehetőség. Ennek a díja 1 000 Ft + ÁFA / számla.

14. Panaszkezelés14.1.
Minden olyan kifogást, észrevételt, közlést, mely a Szolgáltató tevékenységével, szolgáltatásaival, munkavállalóival, mulasztással kapcsolatos, a Megrendelő a 11. pontban feltüntetett ügyfélszolgálati lehetőségeken keresztül jelezheti. A Megrendelő által előterjesztett panaszt a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint orvosolja.
14.2.
A Megrendelő a hivatalos panasztételhez a telefonos és/vagy emailen keresztül történő megkeresés mellett a panaszt írásos formában is köteles a Szolgáltató felé jelezni.
14.3.
Az ÁSZF-ben meghatározottaktól eltérő panasz-bejelentési mód esetén a Szolgáltató kizárja felelősségét a válaszadási határidő betartása vonatkozásában.
14.4.
A panasz elutasítása esetén a Megrendelőt megilleti a jogszabályokban előírt valamennyi jogorvoslati lehetőség.

15. Általános Szerződési Feltételek módosításaA Szolgáltató jogosult ezen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF módosítását annak hatálybalépését megelőző 30 nappal a Szolgáltató Hirdetménnyel közzéteszi a Szolgáltató honlapján. Ha a Megrendelő a közzétételtől a hatálybalépésig terjedő időtartam alatt észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, magatartása a módosítása automatikus elfogadását vonja maga után.


Utolsó módosítás dátuma: 2021. december 31.